Home  >  Onze diensten  >  Regietheater  >  Thema's, onderwerpen van interactieve bijeenkomsten die we eerder verzorgd hebben?

 

Regietheater, thema's en klanten

 
Het bureau ontwikkelt en verzorgt regietheater en interactieve thema bijeenkomsten voor een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers en een breed scala aan onderwerpen in de diverse sectoren. In een heel kort tijdsbestek, bijvoorbeeld een bijeenkomst van bijv. 2 uren, kunt u een thema, verandering of nieuwe aanpak in beeld brengen en deelnemers actief bij het thema betrekken. 

Thema's die wij verzorgd hebben:  

 • Huiselijk Geweld en Oudermishandeling
  Interactieve regie bijeenkomsten rond 'Ouderenmishandeling, Kindermishandelingen, Huiselijk Geweld in de ouderenzorg, Verpleeg- en Zorgcentra, thuiszorg, congressen t.b.v. hulpverleners, opleidingen Zorg, netwerkbijeenkomsten, etc. Passende scènes brengen treffend in beeld de diverse vormen van mishandeling. De deelnemers worden actief betrokken bij het thema van de dag en leren hun protocol toe te passen.We verzorgen de acteursinzet ouderenmishandeling en de acteursinzet kindermishandeling, huiselijk geweld in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers door de inzet van expertacteurs.
 • Locustheater en Partnerschap
  Speciaal i.s.m. Locus ontwikkeld regietheater voor partnerschappen tussen het bedrijfsleven en instanties als gemeenten/sociale werkvoorzieningen om re-integratie en uitstroom van mensen met een uitkering te bevorderen. Dit regietheater verschaft inzicht en reikt handvatten aan om de communicatie en samenwerking tussen partijen te bevorderen; om de knelpunten in de communicatie inzichtelijk te maken en hiermee bij te dragen tot een betere samenwerking.

  Special voor Locus leden bieden wij interactief Regietheater tegen gereduceerd tarief. 
  Klik hier voor meer informatie en onze prijzen voor Locus leden en niet leden.


 • Het herkennen, voorkomen, de-escaleren en omgaan met agressie
  Omgaan met agressie binnen  o.a. Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs,  R.O.C. 's , Openbaar Vervoer, Sociale Diensten, Voedselbank, Gemeenten, Zwembaden, het Juridisch Loket, Zorginstellingen, N.S., Ouderenzorg, Horeca, Detailhandel, Agrarische Sector,  penitentiaire inrichtingen, enz. enz. De acteursinzet  agressie bij interactieve regiebijeenkomsten en workshops, gebeurt met zeer ervaren trainingsacteurs, die getraind en opgeleid zijn als expertacteur agressiebeheersing, spanningscontrole, weerbaarheid vergroten e.d..
 • Diverse verzuimgesprekken voeren en inzetbaarheid vergroten, 
  In opdracht van en in nauwe samenwerkingen met Arbodiensten zijn we werkzaam bij diverse organisaties en vele bedrijven in alle sectoren. Van ziekenhuizen, ministeries, provincies en gemeenten tot productiesector, onderwijs, landbouw, vervoersbranche en chemie. Altijd een passende acteursinzet bij uw verzuimgesprekken per bedrijf of sector. Op dit terrein zijn diverse trainingsacteurs expertacteurs en worden veelvuldig ingezet bij de diverse soorten verzuimgesprekken en gesprekken om de inzetbaarheid te vergroten. Regietheater of een regiescène bij de start van een training of omslag werkt erg goed. Trainingsacteurs bij verzuimgesprekken zijn ervaren. De deelnemers van een training krijgen inzichten in hun casus en trainers geven het beleid handen en voeten. Deelnemers leren omgaan met voor hen lastige medewerkers. Ook verzorgen we naast regietheater voor leidinggevenden ook regietheater voor medewerkers.
 • lifestyle, inzetbaarheid, vitaliteit, stresshantering en gezondheidsmanagement
  in samenwerking met Arbodiensten en in vele bedrijven en sectoren.
 • Leveranciersrelatie en klantgerichtheid
  Regietheater rond dit thema in opdracht van AKN t.b.v. omroeporganisaties AVRO, KRO, NCRV en de uitgeefkern Programmabladen AKN
 • Loopbaanplanning, invloed uitoefenen op je carrière
  bij o.a. Cofely, Chainworks, Hogescholen e.d.
 • Diverse interactieve teamdagen
  Regietheater e.a. interactieve werkvormen bij teamdagen om organisatiebreed ontwikkelingen bespreekbaar te maken, vernieuwingen in beeld te brengen, vaardigheden te oefenen enz. Bij o.a, Daklozenopvang, Waterschap, Woningbouwvereniging e.d.
 • Afspraak is afspraak, Smartafspraken en Smart(t) toepassen
  bij selectiegesprekken, pop en andere personele gesprekken kunnen regiesituaties verhelderend werken en inzichten geven.
  Toegepast binnen vele sectoren en bedrijven bijv. NIFT, Imtech, Brighthouse, Woningbouwverenigingen, onderwijs, Waterschappen enz.
 • Feedback verzamelen, geven en ontvangen, Feedback forward  
  Interactieve bijeenkomsten rond dit thema bij o.a. Ziekenhuizen, Onderwijs, Woningcorporaties, NIFT, Brighthouse, Imtech, Waterschappen, Zorgsector
 • Thema Respect
  t.b.v. de diverse werkbedrijven en Re-integratie van AMGROEP, vele Zprg/en verpleeghuizen door het hele land, buurtcentra e.d.
 • Psychopathologisch gedrag en hoe hiermee om te gaan?
  Expert trainingsacteurs op dit terrein spelen diverse stoornissen o.l.v. een deskundige trainer. bij o.a. Het Juridisch Loket, Penitentiaire Inrichtingen, Sociale Diensten e.d.
 • Vraagverheldering 
  In regiescènes komt het thema vraagverheldering aan de orde. Toegepast bij o.a. het Juridisch Loket, Bewind voering organisaties,  Woningbouwverenigingen enz.
 • Veiligheid en gedrag, versterken veiligheidscultuur
  Regiescènes e.a. interactieve werkvormen bij regietheater, workshops, trainingen e.d. In opdracht van en voor allerlei bedrijven en organisaties, van leidinggevenden tot productiemedewerkers, hebben we regietheater met diverse thema’s verzorgd en andere werkvormen ingezet. Interactieve bijeenkomsten rond 'Veiligheid en the Human Factor'  voor diverse bedrijven in de Botlek in opdracht van o.a. Deltalinqs, AVR, DenF, Huntsman, Unilever, Dupond, AkzoNobel, Nufarm, Sabic , Eastmen, CHORDA, Brandweerinspectie, Ministeries Urenco, enz.
 • De Zorg, Ziekenhuizen, Psychiatrie en organisaties voor mensen met een verstandelijke en/ of lichamelijke beperking 
  Thema´s als belevingsgerichte zorg, in dialoog met cliënten en hun ouders, attitude/ attitudeverandering, grenzen in de zorg, klantgerichte zorg, vraaggerichte zorg, kwaliteit van leven, seksualiteit, de patiënt/ de bewoner/ familieleden centraal in de zorg enz.
 • Moeilijke gesprekken voeren rond allerlei thema's
  Zorgplannen, organisatieveranderingen, WIA gesprekken, een nieuwe wijze van werken, respectvol bejegenen, lastige boodschappen, feedback geven en ontvangen, klantgerichtheid en klantvriendelijk zijn, moeilijke oudergesprekken in het onderwijs, de kinderopvang, aan de balie of telefoon enz.
 • Zorgloketten nieuwe stijl 
  voor diverse zorginstellingen zoals zorg- en verpleegcentra, ziekenhuizen, instellingen voor gehandicapten en instellingen voor kinderopvang enz.
 • Gespreksvoering, Dialoog trainingen, intimiteit en seksualiteit
  bij Organisaties verstandelijke beperkingen zoals o.a. Amarant, ASVZ,
 • Presenteren, Elevator Pitch, eerste indruk, overtuigend presenteren
  etc in diverse sectoren bij o.a. het Juridisch Loket, Cofely, individuele klanten, Managementopleiding Gezondheidszorg
 • Beoordelingsgesprekken, functioneringsgesprekken en/ of selectiegesprekken bij
  o.a. Amgen, Onderwijs, Berenschot, Waterschappen enz.
 • Klantgerichtheid, competentiemanagement e.d. bij diverse organisaties, gemeenten, banken en bedrijven.
 • Diversiteit
  bij diverse bedrijven, Medische Centra, BAM, Universiteiten, Symposia enz.
 • Interculturele Communicatie
  binnen onderwijs, de Thuiszorg en Kraamzorg
 • Bijeenkomsten rond hulpverlening aan incestslachtoffers en een aantal bijeenkomsten rondom Protocol Gedragscode en Sexueel misbruik
  bij diverse Scholengemeenschappen
 • Landelijke studiedagen Slachtofferzorg
  (Invoering Wet Terwee) voor o.a. het Ministerie van Justitie
 • Resultaat-, Ontwikkel- en Voortgangsgesprekken bij Politie, Universiteit en farmaceutische industrie
 • Themabijeenkomsten rond wonen
  in opdracht van gemeenten en woningbouwcorporaties
 • Themabijeenkomsten rondom Performance Management, Resultaatgerichtheid, Competentiemanagement, Procesmanagement en Belangenmanagement
  bij o.a. ING en RABO
 • Landelijke studiedagen voor de Politie
  o.a. Loopbaanbeleid voor vrouwen bij de politie en interne klantgerichtheid
 • Flexibilisering en werkgelegenheid
  voor Unilever
 • Resultaatgericht werken
  in combinatie met KWH label bij woningbouwvereniging
 • Presentatie medewerkers tevredenheidsonderzoek bij Stadsdeel Gemeente Amsterdam
 • Landelijk congres over Duurzaam Bouwen
 • Een internationale conferentie bij de FNV  en een bijeenkomst arbeidsbeleving bij de FNV
 • Een grootschalige (600 mensen) verkooptraining in de reisbranche
 • De behandeling van daders van seksuele delicten van de Reclassering
 • Themadagen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij
 • Zelfstandig functionerende teams
  voor Albert Heijn en Kinderopvangcentra, Innovatiestrategieën voor de NIZW
 • Een aantal bijeenkomsten rondom Protocol Gedragscode en Seksueel misbruik
  bij diverse Scholengemeenschappen,
 • Bijeenkomsten m.b.t. het thema “pesten” in het onderwijs.
 • Themabijeenkomsten voor beheerders van buurthuizen rond lastige situaties.
 • Themabijeenkomsten voor vrijwilligers rond moeilijke situaties
 • Thema bijeenkomsten voor vrijwilligers bij Slachtofferhulp
 • Themabijeenkomsten voor vrijwilligers in Zorgcentra en Ziekenhuizen
 • Diversiteit en genderpatronen zichtbaar maken
  in opdracht van diverse organisaties en t.b.v. symposia
 • Enz. enz.
Naam
E-mail
Telefoonnummer
Uw vraag of reactie
Verificatie code*
 

* De verficatie code is: 77644

'Late Night' Show
Op een ontspannen en interactieve wijze uw onderwerp of thema onder de aandacht brengen? Denk dan eens aan een show à la ‘Late Night'!... meer >

Laaggeletterdheid
Weet jij waar je laaggeletterdheid aan kunt herkennen?... meer >

Leren omgaan met mondige ouders à la Luizenmoeder?
Die vinden we niet raar, we vinden ze alleen maar heel bijzonder.... meer >

Waarom storytelling werkt?
Een persoonlijk verhaal verbindt en raakt. Storytelling kun je leren. Leren hoe het jouw verhaal wordt! ... meer >